Mức độ 1  Thành lập Hội công chứng viên - Ký hiệu thủ tục: 1.003118.000.00.00.H50

Lượt xem: 90
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp 
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện
Nộp Đề án tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
Số lượng hồ sơ Không quy định
Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội công chứng viên, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép thành lập, văn bản từ chối cho phép thành lập Hội công chứng viên

Phí

0

Lệ phí

Không quy định: 0

Căn cứ pháp lý

Nghị định 29/2015/NĐ-CP Luật 53/2014/QH13

- Ban vận động thành lập Hội công chứng viên xây dựng Đề án thành lập Hội công chứng viên gửi  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án, trình UBND cấp tỉnh hồ sơ đề nghị thành lập Hội công chứng viên;

- UBND cấp tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Hội công chứng viên.

 
- Đề án thành lập Hội công chứng viên;- Tờ trình Đề án;- Báo cáo thẩm định Đề án.
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp