Mức độ 1  Xóa đăng ký hành nghề công chứng - Ký hiệu thủ tục: 1.001814.000.00.00.H50

Lượt xem: 93
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp 
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện

Nộp thông báo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 

Số lượng hồ sơ Không quy định
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Xóa đăng ký hành nghề công chứng, Quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên

Phí

0

Lệ phí

Không quy định: 0

Căn cứ pháp lý

Thông tư 06/2015/TT-BTP Luật 53/2014/QH13

Khi công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng thông báo cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị để xóa đăng ký hành nghề công chứng
Văn bản thông báo của tổ chức hành nghề công chứng về việc công chứng viên không còn làm việc tại tổ chức hành nghề công chứng.
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp