Mức độ 1  Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản - Ký hiệu thủ tục: 2.001258.000.00.00.H50

Lượt xem: 117
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Quảng Trị (số 87 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản
Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp đấu giá tài sản gửi giấy đề nghị cấp lại đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ Không quy định.
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

: Quyết định cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Phí

phí: 500.000

Lệ phí

Phí

Căn cứ pháp lý

Thông tư 106/2017/TT-BTC Thông tư 06/2017/TT-BTP Luật 01/2016/QH14 Nghị định 62/2017/NĐ-CP

Doanh nghiệp đấu giá tài sản đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác thì thực hiện cấp lại Giấy đăng ký hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
Không quy định.
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp