Mức độ 2  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Ký hiệu thủ tục: 2.001636.000.00.00.H50

Lượt xem: 616
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Sở Công thương tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
    Trực tiếp
  • 7 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
  • Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (sửa đổi, bổ sung lần thứ …)
Phí

Phí thẩm định: Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có):

Căn cứ pháp lý
  • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

  • + Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương.

  • + Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đã cấp Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI BỔ SUNG GIẤY PHÉP ( MẪU SỐ 02) .docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép đã được cấp. + Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. + Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. + Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. + Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. + Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp