Mức độ 1  Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản - Ký hiệu thủ tục: 2.002139.000.00.00.H50

Lượt xem: 140
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Quảng Trị (số 87 Trần Hưng Đạo, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)
Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản
Cách thức thực hiện

Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và gửi Bộ Tư pháp; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Phí

phí: 2.700.000 đồng

Lệ phí

Phí

Căn cứ pháp lý

Thông tư 106/2017/TT-BTC Thông tư 06/2017/TT-BTP Luật 01/2016/QH14 Nghị định 62/2017/NĐ-CP

Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị
- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. - Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp