Mức độ 2  Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản - Ký hiệu thủ tục: 1.004083.000.00.00.H50

Lượt xem: 99
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ cơ quan giải quyết Số 227, đường Hùng Vương, TP Đông Hà; 0233.3854.409
Lĩnh vực Khoáng sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Không quá 10 ngày.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Không quá 10 ngày.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  Không quá 10 ngày.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày

  Không quá 10 ngày.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Thông báo chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mấu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Phí, lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 60/2010/QH12 Số: 60/2010/QH12

 • Nghị định 158/2016/NĐ-CP Số: 158/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 45/2016/TT-BTNMT Số: 45/2016/TT-BTNMT

 • Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sảnnộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

 • Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp: + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. + Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

 • Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đăng ký và kiểm tra thực địa (nếu cần); gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan (nếu cần); hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc đăng ký khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.

 • Bước 4. Trình hồ sơ: Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường lập Tờ trình, trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.

 • Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả (Thông báo) và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản; Mẫu số 46 Thông tư số 45.2016.TT-BTNMT.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp