Mức độ 4  Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng - Ký hiệu thủ tục: 1.006871.000.00.00.H50

Lượt xem: 216
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Cách thức thực hiện

- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy.

 • Trực tiếp
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân.
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  - Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • - Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Phí

150.000 đồng/hồ sơ

Lệ phí

150.000 đồng/hồ sơ

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 183/2016/TT-BTC Số: 183/2016/TT-BTC

 • Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Số: 28/2012/TT-BKHCN

 • Thông tư 02/2017/TT-BKHCN Số: 02/2017/TT-BKHCN

 • Thông tư 10/2017/TT-BXD Số: 10/2017/TT-BXD

 • - Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy.

 • - Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy hợp lệ, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy theo Mẫu 3. TBTNHS, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

 • - Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy không hợp lệ, Sở Xây dựng ban hành Thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

 • - Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố hợp quy qua dịch vụ bưu điện theo quy định tới Sở Xây dựng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đăng ký kinh doanh.


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Bản công bố hợp quy theo Mẫu 02. CBHC/HQ, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

Ban cong bo hop quy.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân.

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

File mẫu:

a) Yêu cầu chung - Công bố hợp quy phải dựa trên kết quả đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy; - Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài để chứng nhận, công bố hợp quy thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật. - Trường hợp sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được quản lý bởi nhiều quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì sản phẩm, hàng hóa đó phải được thực hiện đăng ký công bố hợp quy tại các cơ quan chuyên ngành tương ứng và dấu hợp quy chỉ được sử dụng khi sản phẩm, hàng hóa đó đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. b) Điều kiện để thực hiện - Hồ sơ hợp lệ theo quy định; - Kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2017/BXD. Trong trường hợp chưa xác định rõ chủng loại sản phẩm, cần phối hợp với tổ chức chứng nhận hợp quy để thực hiện việc định danh sản phẩm.