Đến tháng 7 năm 2020
Tỉnh Quảng Trị đã giải quyết

99.1 %

hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc 17:33 ngày 11/07/2020)