TỔNG HỢP HỒ SƠ NĂM 2023


Loading...
Ghi chú - SỞ NGÀNH : Không bao gồm Bưu điện Tỉnh và Thuế
- HUYỆN THÀNH PHỐ : Hồ sơ tiếp nhận tại cơ quan cấp Huyện - PHƯỜNG XÃ : Hồ sơ tiếp nhận tại cơ quan cấp Xã / phường - BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH : Tiếp nhận qua Bưu chính công ích - DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN : Tình hình tiếp nhận dịch vụ công mức độ 3,4
  Liên hệ