QUY CHẾ PHỐI HỢP

 

Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp, giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức.

 

 

Toàn văn: Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 12/08/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
 
  Liên hệ