DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

 

 

Lãnh đạo Trung tâm: 

 

 

Chức vụ

Họ và tên

SĐT cố định

Giám đốc

Lê Hữu Phước

0233.3500595

Phó Giám đốc

Lâm Công Tuấn

0233.3700088


Chuyên viên:

 

 

Bộ phận

Họ và tên

SĐT cố định

Hỗ trợ - Giám sát

Nguyễn Thanh Bình

0233.3636.999

Lê Vân

Hành chính - Tổng hợp

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

0233.368.5555

Lê Anh Phúc

Văn thư

Hoàng Thị Mỵ


Văn thư Trung tâm: Số điện thoại – Fax: 0233.368.5555

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:

 

 

Số quầy

Đơn vị

Họ và tên

SĐT cố định

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Mạnh Hùng

0233.3636990

2

Hoàng Thị Lệ Hằng

3

Sở Tài chính

Lê Thị Thu Phương

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phạm Thị Thanh Huyền

0233.3636991

5

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Lê Hùng

6

Sở Xây dựng

Hoàng Thanh Hải

0233.3636992

7

Sở Thông tin và Truyền thông

Võ Thanh Tùng

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trần Thị Lý

0233.3636993

9

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

10

Sở Tư pháp

Võ Thu Duyên

0233.3636994

11

12

Sở Nội vụ

Phan Thị Quyên

0233.3636995

13

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Nguyễn Hữu Kiều Oanh

14

Bưu điện

Hoàng Thị Na Phương

0233.3854777

15

16

Sở Giao thông vận tải

Trần Văn Công

0233.3636996

17

18

Sở Y tế

Lê Thị Minh Nguyệt

0233.3636997

19

Công an tỉnh

Nguyễn Đăng Trí

20

Sở Văn hóa, TT và Du lịch

Phan Thị Diệu Huyền

0233.3636998

21

Sở Lao động, TB&XH

Nguyễn Thị Thuỷ

22

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Thị Viên Phương

0233.3778668

23

Sở Nông nghiệp và PTNT

Phan Ngọc Minh

24

Ban Quản lý Khu kinh tế

Trần Thị Sen

0233.3779668

25

Sở Công thương

Lê Thị Phương Anh