DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

 

 

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

Chức vụ

Họ và tên

SĐT cố định

Giám đốc

Lê Hữu Phước

0233.3500595

Phó Giám đốc

Lâm Công Tuấn

0233.3700088


CHUYÊN VIÊN:

Bộ phận

Họ và tên

SĐT cố định

Hỗ trợ - Giám sát

Nguyễn Thanh Bình

0233.3636.999

Lê Vân

Hành chính - Tổng hợp

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

0233.368.5555

Nguyễn Minh Truyền

Văn thư

Hoàng Thị Mỵ


VĂN THƯ TRUNG TÂM: Số điện thoại – Fax: 0233.368.5555

 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ:

 

Số quầy

Đơn vị

SĐT cố định

 

1

Công an tỉnh – QLHC về TTXH

0233.3636996

 

2

Công an tỉnh – CCCD/CMND

0233.3636997

 

3

Công an tỉnh – CCCD/CMND

 

4

Công an tỉnh – PCCC và CNCH

0233.3636998

 

5

Sở Công thương

0233.3778668

 

6

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

7

Sở Giao thông vận tải

0233.3779668

 

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0233.3636990

 

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

0233.3636991

 

Sở Văn hóa, TT và Du lịch

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

10

Sở Lao động, TB&XH

 

11

Sở Y tế

0233.3636992

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Sở Ngoại vụ

 

12

Sở Xây dựng

 

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

0233.3636993

 

14

Sở Nội vụ

 

Sở Tài chính

 

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

15

Thu phí, lệ phí - Vietcombank

 

 

16

Sở Tư pháp

0233.3636994

 

17

Bảo hiểm xã hội tỉnh

0233.3636995

 

18

Bưu điện

0233.3854777

 
 

 

  Liên hệ