CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 51 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh) Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tụ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
11 DVCTT một phần DVCTT một phần (Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
12 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
13 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
14 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
15 TTHC TTHC Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động Khoa học công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
  Liên hệ