CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 23 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
17 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch Chứng thực
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
19 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
20 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
21 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Chứng thực
22 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực
23 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực