CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 412 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
91 Mức độ 3 Mức độ 3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
92 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công
93 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
94 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
95 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật
96 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
97 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức bộ máy nhà nước
98 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi
99 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
100 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo Chính phủ
101 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tôn giáo Chính phủ
102 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tôn giáo Chính phủ
103 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ
104 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Trồng trọt
105 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở