CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 416 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
76 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
77 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
78 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
79 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
80 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch
81 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
82 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hội tự giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ
83 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Hội, Tổ chức phi chính phủ
84 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Hội, Tổ chức phi chính phủ
85 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Hội, Tổ chức phi chính phủ
86 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Hạ tầng kỹ thuật
87 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Huyện) Lâm nghiệp
88 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
89 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
90 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công