CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 412 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
61 Mức độ 3 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
62 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
63 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai
64 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Đất đai
65 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai
66 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
67 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
68 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
69 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch
70 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
71 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
72 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
73 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
74 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
75 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký lại khai tử Hộ tịch