CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 412 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
31 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng
32 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
33 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công
34 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
35 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
36 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
37 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội
38 Mức độ 2 Mức độ 2 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
39 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai
40 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
41 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực Trẻ em
42 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) Thủy lợi
43 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
44 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
45 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)