CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 412 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 3 Mức độ 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
17 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực
19 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
20 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
21 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
22 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
23 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch
24 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
25 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
26 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
27 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
28 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Lao động, tiền lương, tiền công
29 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
30 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ