CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 26 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
17 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập Luật sư
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
19 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh Luật sư
20 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư
21 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư Luật sư
22 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư
23 Mức độ 1 Mức độ 1 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư
24 Mức độ 1 Mức độ 1 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư Luật sư
25 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Luật sư
26 Mức độ 1 Mức độ 1 Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư Luật sư