CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 185 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
91 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
92 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
93 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Trọng tài thương mại
94 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng
95 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
96 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Công chứng
97 Mức độ 1 Mức độ 1 Công chứng văn bản khai nhận di sản Công chứng
98 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Công chứng
99 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
100 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Bán đấu giá tài sản
101 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động) Giám định tư pháp
102 Mức độ 1 Mức độ 1 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
103 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp
104 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp
105 Mức độ 1 Mức độ 1 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Giám định tư pháp