CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 185 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
76 Mức độ 3 Mức độ 3 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng
77 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
78 Mức độ 2 Mức độ 2 Bổ nhiệm công chứng viên Công chứng
79 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng
80 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng
81 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
82 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
83 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
84 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
85 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
86 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
87 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng
88 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Công chứng
89 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập công ty luật Luật sư
90 Mức độ 1 Mức độ 1 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Luật sư