CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 185 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
46 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư
47 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi
48 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch
49 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Quản tài viên
50 Mức độ 2 Mức độ 2 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Quản tài viên
51 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
52 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
53 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài Trọng tài thương mại
54 Mức độ 2 Mức độ 2 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
55 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại
56 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Trọng tài thương mại
57 Mức độ 1 Mức độ 1 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Quản tài viên
58 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
59 Mức độ 1 Mức độ 1 Xóa đăng ký hành nghề công chứng Công chứng
60 Mức độ 1 Mức độ 1 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Công chứng