CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 185 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
31 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Tư vấn pháp luật
32 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
33 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Công chứng
34 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản
35 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
36 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước
37 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
38 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
39 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
40 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá Bán đấu giá tài sản
41 Mức độ 1 Mức độ 1 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
42 Mức độ 1 Mức độ 1 Test kết nối lý lịch tư pháp Lý lịch tư pháp
43 Mức độ 1 Mức độ 1 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư
44 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư
45 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động Luật sư