CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 18 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
17 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản