CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 106 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
76 Mức độ 3 Mức độ 3 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Giao dịch bảo đảm
77 Mức độ 3 Mức độ 3 Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm Tài nguyên nước
78 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
79 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) Đất đai
80 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
81 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
82 Mức độ 2 Mức độ 2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (cấp tỉnh) Khoáng sản
83 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản
84 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
85 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Tài nguyên nước
86 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
87 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (TTHC cấp tỉnh) Đất đai
88 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
89 Mức độ 2 Mức độ 2 Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
90 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh) Tài nguyên nước