CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 106 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
46 Mức độ 3 Mức độ 3 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
47 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (TTHC cấp tỉnh) Môi trường
48 Mức độ 2 Mức độ 2 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
49 Mức độ 2 Mức độ 2 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
50 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai Đất đai
51 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Đất đai
52 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
53 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Giao dịch bảo đảm
54 Mức độ 2 Mức độ 2 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
55 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Khoáng sản
56 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản
57 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
58 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
59 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
60 Mức độ 2 Mức độ 2 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo