CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 28 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
17 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học & Thống kê tài chính
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Quản lý công sản
19 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
20 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản
21 Mức độ 2 Mức độ 2 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quản lý công sản
22 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Quản lý công sản
23 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản
24 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
25 Mức độ 1 Mức độ 1 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý công sản
26 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản
27 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản
28 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản