CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 25 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
17 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
19 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Khoa học công nghệ
20 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
21 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
22 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
23 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Khoa học công nghệ
24 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Khoa học công nghệ
25 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Khoa học công nghệ