CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 49 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
46 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
47 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
48 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
49 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  Liên hệ