CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 49 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân
17 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
18 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ
19 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
20 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
21 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Hoạt động Khoa học công nghệ
22 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
23 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ Quản lý công sản
24 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Hoạt động Khoa học công nghệ
25 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân
26 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế An toàn bức xạ hạt nhân
27 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến Hoạt động Khoa học công nghệ
28 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động Khoa học công nghệ
29 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
30 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  Liên hệ