CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 72 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
46 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam -Ban quản lý Khu kinh tế Việc làm
47 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng do bị rách, nát hoặc bị mất Xây dựng
48 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Việc làm
49 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Xây dựng
50 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình; nhà ở riêng lẻ Xây dựng
51 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (Khu Kinh tế) Lưu thông hàng hóa trong nước
52 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất trong Khu Kinh tế đối với tổ chức không thu tiền sử dụng đất Đất đai
53 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. BQL Đầu tư tại Việt Nam
54 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Đầu tư tại Việt Nam
55 Mức độ 1 Mức độ 1 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
56 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL Đầu tư tại Việt Nam
57 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án-Khu kinh tế Môi trường
58 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường _ Khu kinh tế Môi trường
59 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL Đầu tư tại Việt Nam
60 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam