CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 72 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
16 Mức độ 3 Mức độ 3 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Đất đai
17 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế
18 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng cho dự án Xây dựng
19 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế đối với hộ gia đình tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất đai
20 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Đầu tư tại Việt Nam
21 Mức độ 2 Mức độ 2 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL Đầu tư tại Việt Nam
22 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D Lưu thông hàng hóa trong nước
23 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho các tổ chức, doanh nghiệp. Đất đai
24 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL Đầu tư tại Việt Nam
25 Mức độ 2 Mức độ 2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL Đầu tư tại Việt Nam
26 Mức độ 1 Mức độ 1 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
27 Mức độ 1 Mức độ 1 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
28 Mức độ 1 Mức độ 1 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết -Thực hiện tại BQL khu Kinh tế Môi trường
29 Mức độ 1 Mức độ 1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
30 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt Nam