CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2019 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
91 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp
92 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân” Phòng, chống tệ nạn xã hội
93 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp
94 Mức độ 4 Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
95 Mức độ 4 Mức độ 4 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc làm
96 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị, hội thảo quốc tế
97 Mức độ 3 Mức độ 3 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp An toàn lao động
98 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Thú y
99 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
100 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
101 Mức độ 2 Mức độ 2 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
102 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
103 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
104 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Lĩnh vực Nông nghiệp
105 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
  Liên hệ