CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2829 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
91 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
92 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tuyển công chức
93 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
94 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh
95 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cấp tỉnh
96 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
97 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
98 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao khu vực biển (cấp tỉnh)
99 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
100 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
101 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
102 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đổi tên hội cấp tỉnh
103 Mức độ 1 Mức độ 1 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
104 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
105 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên