CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2019 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
76 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
77 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
78 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
79 Mức độ 4 Mức độ 4 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
80 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
81 Mức độ 4 Mức độ 4 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
82 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
83 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
84 Mức độ 4 Mức độ 4 Đăng ký thành lập công ty hợp danh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
85 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Đầu tư tại Việt Nam
86 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
87 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam
88 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
89 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
90 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp
  Liên hệ