CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2059 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
16 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh
17 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh
18 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
19 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
20 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
21 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Kinh doanh khí Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
22 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Sở Công thương
23 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Lĩnh vực Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an tỉnh
24 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
25 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương
26 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Sở Công thương
27 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Sở Công thương
28 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện Sở Công thương
29 DVCTT một phần DVCTT một phần Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện Sở Công thương
30 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện Sở Công thương
  Liên hệ