CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2014 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Xác định, thông báo số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khâu trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Đất đai
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất trong khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài có thu tiền sử dụng đất Đất đai
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thuê đất trong Khu kinh tế đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp tiền thuê đất một lần Đất đai
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp số tiếp nhận Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm Mỹ phẩm
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Khu kinh tế Thương mại quốc tế
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) An toàn đập, hồ thuỷ điện
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh An toàn đập, hồ thuỷ điện
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt Nam
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Ban quản lý các khu cong nghiệp) Môi trường