CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 48 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Công chứng
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Công chứng
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập Hội công chứng viên Công chứng
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Công chứng
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp bị miễn nhiệm) Công chứng
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Công chứng
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản Công chứng
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản Công chứng