CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 17 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Tổ chức phi chính phủ
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hội tự giải thể cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận Ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục quỹ tự giải thể cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
12 Mức độ 2 Mức độ 2 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CẤP TỈNH Tổ chức phi chính phủ
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đổi tên hội cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ
15 Mức độ 1 Mức độ 1 THỦ TỤC CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ CẤP TỈNH Tổ chức phi chính phủ