CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh