CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 72 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Xác định, thông báo số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khâu trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp Đất đai
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất trong khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài có thu tiền sử dụng đất Đất đai
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thuê đất trong Khu kinh tế đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp tiền thuê đất một lần Đất đai
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp số tiếp nhận Phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm Mỹ phẩm
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Khu kinh tế Thương mại quốc tế
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế Thương mại quốc tế
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Đất đai
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt Nam
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Ban quản lý các khu cong nghiệp) Môi trường
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển nhượng dự án đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL Đầu tư tại Việt Nam
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL Đầu tư tại Việt Nam
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Thực hiện Tại BQL Khu Kinh tế Môi trường
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL Đầu tư tại Việt Nam