CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 3 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 1 Mức độ 1 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công
2 Mức độ 1 Mức độ 1 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động, tiền lương, tiền công
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Lao động, tiền lương, tiền công