CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 18 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hội tự giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục quỹ tự giải thể Hội, Tổ chức phi chính phủ
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Hội, Tổ chức phi chính phủ
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ Hội, Tổ chức phi chính phủ
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Hội, Tổ chức phi chính phủ
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Hội, Tổ chức phi chính phủ
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục đổi tên hội Hội, Tổ chức phi chính phủ
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Hội, Tổ chức phi chính phủ