CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu được ủy quyền)