CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 18 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cấp huyện
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đổi tên hội
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hội tự giải thể
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thành lập hội cấp huyện
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động