CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 12 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã