CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 8 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Bố trí ổn định dân cư trong huyện
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ dự án liên kết
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh