CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 36 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
5 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
6 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
7 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
8 Mức độ 1 Mức độ 1 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
9 Mức độ 1 Mức độ 1 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
10 Mức độ 1 Mức độ 1 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
11 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
12 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
13 Mức độ 1 Mức độ 1 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác