CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 39 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục đăng ký khai tử
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký giám hộ