CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 37 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục