CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 13 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến